Contact Us
Новини

18.03.2014г. Нови правила за заверка в чужбина на пълномощно за разпореждане с недв.имот

В последния НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН, издание на Нотариалната камара на Р България е публикувана статия на проф.Николай Натов "Относно заверено в чужбина пълномощно за разпореждане с недвижими имоти в България". Текстът е датиран 19.02.2014г. Изданието е от март 2014г.

Макар че не споделям становището на професора и тълкуванието на чл.45 от Кодекса на МЧП, ще прилагам в практиката си неговото мнение, до обявяване на съдебна практика с обратно становище.

Следователно при разпореждане с недвижим имот, ако пълномощното се подписва пред нотариус в чужбина, чуждият нотариус следва да извърши удостоверяване на подпис и отделно удостоверяване на съдържанието на пълномощното, след което се поставя Апостил.

Упълномощеното лице следва да предостави на нотариуса и самия закон, който урежда дейността на чуждия нотариус, така че да се вижда, че той има същите правомощия, каквито има и български нотариус.

Ако не могат да се изпълнят всички тези изисквания едновременно, удостоверяването следва да се извършва пред български консул.

обратно

30.01.2013г. Изменение на Закона за устройство на територията

На 26.11.2012г. влезе в сила изменение на Закона за устройство на територията. Въведе се краен срок /26.11.2013г./ за подаване на молби за узаконяване на строежи, извършени в срокове и при условия, подробно описани в параграф 127 от ПЗР на ЗИДЗУТ /26.11.2012г./ във връзка с параграф 184 от ПЗРЗИДЗУТ от 22 юли 2003г.

обратно

20.06.2012г. Относно новия Семеен кодекс

На 01.10.2009г. влезе в сила нов Семеен кодекс на Република България, в който за първи път се уреди възможността за сключване на брачни договори /включително и за заверени бракове/, както и възможност съпрузите да избират режим на разделност на имущество, което става с декларация, подписана от двамата съпрузи лично пред нотариус.

До тогава СК познаваше само режим на съпружеска имуществена общност, като всичко придобито по време на брака, дори на името само на един от съпрузите, ако е направено със семейни средства, ставаше по силата на законовата презумция съпружеска общност.

Сключените брачни договори подлежат на вписване в Брачен регистър към Агенция по вписавнията. Когато с брачен договор се прехвърля имот, тогава договорът подлежи на вписване и в Имотен регистър на Агенция по вписванията.

При подписването на декларация за разделност на имущество или брачен договор, съпрузите са задължени незабавно да занесат в общината, където са сключили брак удостоверение от нотариуса. На основание това удостоверение общинските служители служебно регистрират промяната в режима на брачни отношения в Брачен регистър към Агенция по вписванията.

И новият СК обаче не допусна промени в наследяването. И сега в България не е възможно, както в Германия например, като сключите брачен договор да уговорите и кой съпруг какво наследява от имуществото на другия.

Допълнителна информация може да видите и тук

обратно

18.07.2011 Плащания на продажните цени по банков път

Считано от 1 юли 2011г. влезе в сила изменение в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, по силата на което за всички плащания по сделки с недвижими имоти с обща цена 10 000 лева или над тази сума стават само по банков път.
В текста на самия нотариален акт участниците задължително посочват избраната от тях банка за разплащане на сумите по сделката и задължително на основание чл.25 ал.9 от ЗННД декларират, че „посочената по-горе сума е действителното уговорено плащане по настоящата сделка.”

обратно

18.07.2011 Кадастрална карта за район "Витоша" и район "Панчарево"

От 2011г. в по-голямата част на район „Витоша” за сделки с недвижими имоти е необходима скица/схема с идентификатор от АГКК. За части от район „Панчарево” също има влязла в сила кадастрална карта и са необходими скици/схеми с идентификатори.

обратно

02.03.2011 Плащания на продажните цени по банков път

Считано от 26 февруари 2011г. при всички разплащания между лица в България за сумата 15 000 лева и над тази сума пред нотариус се представят банкови документи в оригинал, че сумите са заплатени по банков път. Когато плащането се извършва на вноски, ако общата сума е равна или е над 15 000 лева, пак е задължително всяко плащане да се извършва по банков път. Глобите за физическо лице, допуснало нарушението е 25% от плащането, а за юридически лица 50% от плащането. При повторно допускане на нарушение, глобите се удвояват.

обратно

23.11.2010 Кадастрални карти за имоти в София

От юни 2009г. в София е влязла в сила кадастрална карта за район „Младост” и район „Люлин”. Влезе в сила кадастрална карта и за Горна баня, район „Овча купел”, както и за Мърчаево. От октомври 2010 идентификатори са издават и за всички имоти в район „Овча купел”, район „Средец”, район „Оборище”. Подробности може да се намерят на сайта на Агенция по кадастър. За сделки с имоти в тези райони е необходимо на нотариуса да се представи и схема с идентификатор за жилище, ателие, магазин, гараж и скица с идентификатор за земя.

обратно

23.11.2010 Семеен кодекс от 01.10.2009г.

Считано от 1.10.2009г. в България влезе в сила нов Семеен кодекс. За първи път е дадена възможност за избор на имуществен режим на съпрузите. Преди сключване на брака или по време на брака съпрузите могат да избират между три възможности:

1. Режим на съпружеска имуществена общност: всичко, придобито по време на брака възмездно от съпруг, е общо и на двамата /Това е досегашния единствен законов режим/.

2. Режим на разделност: всичко, придобито след избора на режим на разделност, е само на придобилия го съпруг, не става общо В тези два случая съпрузите се явяват пред нотариус и подписват една обща декларация, в която заявяват какъв режим избират.

3. Брачен договор: В самия брачен договор съпрузите могат да уредят имуществените си отношения, както намерят за добре. Например, може да бъде записано, че автомобилите /превозни средства/ са разделна собственост, а недвижимите имоти, които се придобиват по време на брака, са съпружеска общност. Възможностите са най- различни, отношенията са важни, затова при подготовка на документите е добре страните да се обърнат към адвокат или нотариус.
Брачният договор не променя наследяването, т.е. при смърт на един от съпрузите, ако е избран режим на разделност на имущество, преживелият съпруг пак наследява заедно с другите наследници по закон /например деца, родители, братя, сестри на починалия/.

След влизане в сила на новия СК при всички сделки се недвижими имоти нотариусите изискват удостоверение от Агенция по вписванията за вписан имуществен режим. Можете да получите удостоверението от всяка Агенция по вписвания, издава се веднага.

обратно
София
© 2016 All rights reserved